otkl3otkl3

«Передача данных АСКУЭ - спутник. Связь - спутниковая»

obyavlenie